OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.154.

Standard

Nr.153 eindigde met: “Maar er was nog een reden waarom we problemen hadden………!” (Zie richardandmarina.net).

Nadat God de wereld schiep duurde het niet lang voordat Gods vijand, Satan, aanviel. Nog maar kort nadat Jezus geboren was, gebruikte de duivel koning Herodus om Jezus te doden. Toen Jezus zijn dienst wou beginnen werd Hij door de Heilige Geest naar de woestijn geleid waar Hij door Satan aangevallen werd. En gedurende de volgende jaren werd Hij voordurend dwars gezeten. Toen de Heilige Geest met Pinksteren op aarde kwam en de Kerk of Gemeente geboren werd, zette de duivel de aanval in en verwekte hij oppositie en vervolging van de nieuwe gelovigen.

Het christelijk leven is een strijd, geen zondagschool picknick. Het betekent oorlogvoeren. Toen ik de Heer Jezus aanvaardde, werd ik mij heel bewust van Gods aanwezigheid, maar tegelijkertijd werd ik ook gewaar dat er een andere aanwezigheid was, een kwaadaardige. God is echt, maar zo ook de duivel en een ieder die voor God uitkomt, die Gods wil zoekt te doen, ervaart dat. En dat is één reden waarom wij problemen hebben, en dat is in zekere zin een goed teken, want dat betekent dat de duivel bang is van ons en voor wat wij doen. Ik heb al dikwijls gezegd, de enige plaats waar er geen problemen zijn is op het kerkhof, maar daar is iedereen dood. Als dus de de duivel u nooit lastig valt, moogt u zich wel afvragen of u wel leeft.

Overal waar God actief is kunnen we oppositie en problemen verwachten. En God was aan het werk in Belgie, en wij ondervonden het verzet op veel verschillende manieren. De vijand viel ons geestelijke leven aan, onze lichamelijke toestand, ons huwelijk, ons gezin, onze dienst voor de Heer, enz. enz. Er gebeurde van alles, enkele mensen die zo echt bekeerd schenen te zijn, verlieten ons, keerden ons de rug toe, hetgeen hartverscheurend was. Er waren problemen tussen gelovigen, hetgeen normaal is, maar niet altijd eenvoudig. Er waren problemen met gemeenteleiders and we hadden een gemeentesplit in een bepaalde plaats. God zij dank, enige tijd later kwamen deze mensen terug samen, beleden zonden aan elkaar en er was verzoening. Maar deze dingen vragen veel tijd en energie en het is op bepaalde momenten echt vermoeiend.

Een paar maal was ik zo overweldigd door de problemen dat ik tegen mijn vrouw zei, “Honey, pak de koffer, we gaan terug naar Canada, ik ben zo moe, ik kan het niet meer aan.” Maar een kwartier later keerde ik mij om en zei “pak maar uit”, we konden gewoon niet vertrekken zolang de Heer die ons geroepen had het woord niet had gegeven. Van toen af aan, als ik tegen mijn vrouw zei de koffer te pakken, wachtte ze altijd een kwartiertje voordat ze begon……….! 🙂

Ja, het was een echte strijd, maar God was met ons, en het was wel zeker de moeite waard, dat zult u nog wel zien……….! (Ga naar Overpeinzingen).

Water into wine.

Standard

According to the gospel of John, the first miracle Jesus performed was turning water into wine. Many people are familiar with the story of the wedding at Cana. I just read this last week again and every time I read it I have to smile. You see, in the Psalms we read that God has made wine to make glad the heart of men, amazing. The very first miracle Jesus does is making something to make people happy. The reason I smile every time I read this is likely because I grew up with the idea that believing in God meant always having a serious face and no fun whatsoever.

I’m not advocating drinking alcohol, to the contrary, look what terrible things happen as a result of too much wine. God made wine to make us happy, not dangerous.

I want to focus on WHEN the miracle took place, it was when the servants obeyed the Lord. Isn’t that the secret to seeing miracles happen, plain and instant obedience?

Water wordt wijn.

Standard

Volgens het Johannes evangelie was het veranderen van water naar wijn het eerste wonder dat Jezus deed. Vele mensen kennen het verhaal van de bruiloft te Kana. Ik las het opnieuw verleden week en iedere maal als ik het lees, moet ik glimlachen. Ziet u, in de Psalmen zegt God dat Hij wijn gemaakt heeft om het hart van de mens blij te maken, wonderlijk. Het allereerste wonder dat Jezus doet is iets maken om mensen blij te maken. De reden voor mijn glimlach is waarschijnlijk omdat ik opgroeide met het (verkeerde) idee dat in God geloven betekent altijd ernstig zijn en geen plezier mogen hebben.

Ik pleit hier niet voor het drinken van alkohol, integendeel, ziet eens wat een ellende het al veroorzaakt heeft. God heeft wijn gemaakt om ons blij te maken, niet om ons gevaarlijk te doen zijn.

Ik wil hier gewoon wijzen op WANNEER het wonder gebeurde, het was toen de dienstknechten de Heer gehoorzaamden. Is dat niet het geheim om wonderen te zien gebeuren, eenvoudige en onmiddelijke gehoorzaamheid?

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.153.

Standard

Nr.152 ended with: “God’s Spirit was moving and every week some were saved. The words of Psalm 118:23 come to mind, “This was the Lord’s doing; it is marvellous in our eyes.” But, ……….. there were problems too…………….!” (See richardandmarina.net).

Of course, there were problems, one cannot have babies without dirty diapers! And we had a lot of babies, “baby” Christians. The Lord had saved them and they were now on their way to heaven, but God had more in mind than that alone. In Romans 8:29 it says that we are predestined to be conformed to the image of His Son. In other words, God wants to make little “jesusus” out of us. Can you image what a world full of little “jesusus” would be like? Man was originally created in God’s image, but that image was messed up because of sin, so God sent a new image of Himself, His Son. He died for us and paid for our sins, was buried and then rose again, so as to be able to give us new life through His Holy Spirit. And the Holy Spirit now works in us to make us like Christ, but this is a lifelong process and is not so simple.

People become Christians, wonderful, but now things need to change in their lives and that can be painful and difficult at times. It is one thing to have someone become a Christian, it is quite another thing to have this person live like Christ as a true disciple of Him. Like in a family, all parents know that it is one thing to have a new baby, it is quite another thing to raise that child to maturity. In the case of discipleship, there was a lot of teaching and counselling involved, but it was wonderful to see people grow in their faith and change and become true disciples.

One of the instruments God uses to refine us is the Church. When we become born again Christians, we become part of the universal Church of Christ, but God also wants us to be part of a local assembly or church. Notice how often the church is mentioned in the N.T. Hebrews 10 speaks of “not forsaken the assembling of each other.” Every born again Christian is like a rough diamond, but just as diamonds need to be cut, so also Christians. And so God puts us together in the church and our rough sides rub with each other. This can produce heat, and sometimes it gets to be too hot and the Christian says, “I’m not coming any-more, I can believe on my own.” But that is running away from God’s refining process and that’s too bad because He wants to make beautiful diamonds out of us! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.153.

Standard

Nr.152 eindigde met: “Gods Geest was bezig en iedere week kwamen er mensen tot geloof. Ik moet denken aan de woorden van Psalm 118:23, “”Van de Heere is dit geschied, het is wonderlijk in onze ogen.” Maar, …… er waren ook problemen…….! (Zie richardandmarina.net).

Natuurlijk waren er ook problemen, je kunt geen babietjes hebben zonder vuile luiers! En wij hadden veel christelijke “babietjes.” De Heer had hen gered en zij waren nu onderweg naar de hemel, maar God had veel meer in gedachten dan dat alleen. In Rom.8:29 staat er dat wij voorbestemd zijn om gelijkvormig te worden aan het beeld van Zijn Zoon. Met andere woorden, God wil kleine “jezusus” van ons maken. Kunt ge u voorstellen hoe een wereld vol met kleine “jezusus” er zou uit zien? De mens was oorspronkelijk geschapen naar Gods beeld, maar dat beeld was verscheurd door de zonde, daarom zond God een nieuw beeld, Zijn Zoon. Hij stierf voor ons, betaalde onze schuld, werd begraven en stond op uit de dood zodat Hij ons nieuw leven kon geven door de Heilige Geest. En nu werkt die Heilige Geest in ons om ons te vormen naar het beeld van Christus, hetgeen een levenslang process is en niet zo simpel.

Het is fantastisch dat mensen christenen worden, maar nu moeten er dingen in hun leven veranderen en dat kan soms wel eens pijnlijk en moeilijk zijn. Het is één ding iemand christen te zien worden, het is heel wat anders om die persoon te zien leven als Jezus, als een ware discipel van Hem. Het is als in een gezin, alle ouders weten dat het één ding is een nieuw babietje te hebben, maar het is heel wat anders dat kind op te voeden tot volwassenheid. Aangaande discipelschap, er kwam heel wat onderwijs en counseling aan te pas, maar het was altijd heel fijn mensen te zien groeien in hun geloof, te zien veranderen en ware discipelen worden.

Een van de instrumenten die de Heer gebruikt om ons te louteren is de Kerk of gemeente. Wanneer we wedergeboren christenen worden, beginnen we deel uit te maken van de universele Kerk van Christus, maar God verlangt ook dat we lid worden van een plaatselijke kerk of gemeente. Let maar eens op hoe dikwijls de gemeente vernoemd wordt in het N.T. Hebr.10 spreekt van “het niet verzuimen van onze bijeenkomst.” Iedere wedergeboren christen is als een ruwe diamant, maar net zoals een diamant geslepen moet worden, zo ook de christen. En dus plaatst God ons in de gemeente en onze ruwe kanten vrijven langs elkaar, hetgeen warmte veroorzaakt. En het kan soms zo heet worden dat de christen zegt, “Ik kom niet meer, ik kan alleen thuis ook wel geloven.” En dat is jammer, want hij of zij loopt daardoor weg van Gods louterings proces, waardoor Hij schitterende diamanten van ons wil maken.

Maar er was nog een reden waarom we problemen hadden………! (Ga naar Overpeinzingen).