MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.154.

Standard

Nr.153 ended with: “But there was another reason why we had problems……..!” (See richardandmarina.net).

When God created the world and mankind, God’s enemy, Satan, appeared almost immediately to attack. Within a short time of Jesus being born, Satan, using king Herod, tried to kill Him. When Jesus wanted to start His ministry, He was led by the Holy Spirit into the wilderness and was there attacked by the devil. And through the next few years Jesus was constantly under attack. When the Holy Spirit came on the day of Pentecost and the Church was born, Satan came and stirred up opposition, and persecution of the new believers started.

The Christian life is a battle, not a Sunday school picnic. It is warfare. When I accepted Jesus I became very conscious and aware of the presence of God, but I also became aware of an another presence, an evil one. God is real, but so is the devil, and anyone standing up for God will experience that. And that’s one reason why we have problems, and in a sense that’s a good sign, because it means he is afraid of us and of what we are doing. I have often said that the only place where there are no problems, is at the cemetery, but there they are all dead. So if the devil never bothers you, you may well wonder whether you have any life.

Wherever God is at work, there will be opposition and problems. And God was at work in Belgium, and we experienced the opposition, in many different ways. The enemy attacked our spiritual life, our health, our marriage, our family, our ministry and so on. All kinds of things happened, some people who had seemed to be so genuinely converted left us and turned their backs upon us, which was heart rending. There were problems between believers, which is not abnormal, but not easy. There were problems with leaders in the church. We experienced a church split in one area, But thank God, sometime later these dear folk met and confessed things to each other and reconciliation took place. But it had taken a lot of time and energy, and it was very tiring at times.

A couple times, I became so overwhelmed with the problems that I told my wife, “Honey, pack the suitcase, we’re going back to Canada, I’m so tired, I can’t take anymore.” But 15 minutes later I turned around and told her to unpack because we just couldn’t leave, not as long as the Lord who had called us, had not given the word. From then on whenever I would tell her to pack the suitcase, she would wait 15 minutes before starting……! 🙂

Yes, it was a real battle, but God was with us and it was indeed really worth it, you’ll see……………….! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.154.

Standard

Nr.153 eindigde met: “Maar er was nog een reden waarom we problemen hadden………!” (Zie richardandmarina.net).

Nadat God de wereld schiep duurde het niet lang voordat Gods vijand, Satan, aanviel. Nog maar kort nadat Jezus geboren was, gebruikte de duivel koning Herodus om Jezus te doden. Toen Jezus zijn dienst wou beginnen werd Hij door de Heilige Geest naar de woestijn geleid waar Hij door Satan aangevallen werd. En gedurende de volgende jaren werd Hij voordurend dwars gezeten. Toen de Heilige Geest met Pinksteren op aarde kwam en de Kerk of Gemeente geboren werd, zette de duivel de aanval in en verwekte hij oppositie en vervolging van de nieuwe gelovigen.

Het christelijk leven is een strijd, geen zondagschool picknick. Het betekent oorlogvoeren. Toen ik de Heer Jezus aanvaardde, werd ik mij heel bewust van Gods aanwezigheid, maar tegelijkertijd werd ik ook gewaar dat er een andere aanwezigheid was, een kwaadaardige. God is echt, maar zo ook de duivel en een ieder die voor God uitkomt, die Gods wil zoekt te doen, ervaart dat. En dat is één reden waarom wij problemen hebben, en dat is in zekere zin een goed teken, want dat betekent dat de duivel bang is van ons en voor wat wij doen. Ik heb al dikwijls gezegd, de enige plaats waar er geen problemen zijn is op het kerkhof, maar daar is iedereen dood. Als dus de de duivel u nooit lastig valt, moogt u zich wel afvragen of u wel leeft.

Overal waar God actief is kunnen we oppositie en problemen verwachten. En God was aan het werk in Belgie, en wij ondervonden het verzet op veel verschillende manieren. De vijand viel ons geestelijke leven aan, onze lichamelijke toestand, ons huwelijk, ons gezin, onze dienst voor de Heer, enz. enz. Er gebeurde van alles, enkele mensen die zo echt bekeerd schenen te zijn, verlieten ons, keerden ons de rug toe, hetgeen hartverscheurend was. Er waren problemen tussen gelovigen, hetgeen normaal is, maar niet altijd eenvoudig. Er waren problemen met gemeenteleiders and we hadden een gemeentesplit in een bepaalde plaats. God zij dank, enige tijd later kwamen deze mensen terug samen, beleden zonden aan elkaar en er was verzoening. Maar deze dingen vragen veel tijd en energie en het is op bepaalde momenten echt vermoeiend.

Een paar maal was ik zo overweldigd door de problemen dat ik tegen mijn vrouw zei, “Honey, pak de koffer, we gaan terug naar Canada, ik ben zo moe, ik kan het niet meer aan.” Maar een kwartier later keerde ik mij om en zei “pak maar uit”, we konden gewoon niet vertrekken zolang de Heer die ons geroepen had het woord niet had gegeven. Van toen af aan, als ik tegen mijn vrouw zei de koffer te pakken, wachtte ze altijd een kwartiertje voordat ze begon……….! 🙂

Ja, het was een echte strijd, maar God was met ons, en het was wel zeker de moeite waard, dat zult u nog wel zien……….! (Ga naar Overpeinzingen).