MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.156.

Standard

Nr.155 ended with: “But the enemy didn’t sit still either and difficulties arose in our church in Beerse………..!” (See richardandmarina.net).

That difficulties arose in the small church in Beerse, was in a way, not strange. Look at the N.T. churches. Paul writes to the Galatians, “I marvel that you are turning away so soon from Him who called in the grace of Christ, to a different gospel.” Gal.1:6. “So soon!’ Yes, wrong teaching was coming in already. That is one problem that arises, but of course there are others. One of the most common difficulties is relationships. That is also the greatest problem in the world, from fights to marriage problems to family feuds to outright wars. Jesus came to restore relationships, first of all between God and men, and then between people, but that doesn’t go automatically and takes effort.

There was no false doctrine coming into the church in Beerse, but there was some friction between some believers, others were having marriage problems and some were becoming lukewarm. There was also a lack of leadership, and all this together caused the attendance to go down, and seeing it was a small church already, this was disappointing. One Sunday morning when I arrived there, there were only five people at the meeting, very sad and discouraging. Some friends figured I was wasting my time and they suggested closing the place and letting the Christians go to another church in the next town.

I drove home and went to my study, took my Bible and got down on my knees by a chair with the Bible open before me at Matt.16. I started praying and reading the words of Jesus in verse 18, “….. I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it.” I said, “Lord Jesus, these are your words. You said that You would build your church. You said that the gates of hell would not prevail against it, but Lord Jesus, in Beerse the gates of hell are prevailing, are You going to allow that? I will visit people, I will preach and teach, but You must build your church.” I prayed on like this for quite some time. Today there is a church in Beerse with about 45 people, which is not bad for a European Catholic country. They have their own building and two elders are leading the church. Evangelism is taking place and last year several people were baptized, praise the Lord. In 1997 the Henry Heikoop family came from Canada to Beerse and lived and worked there for three years. They were a great help in many ways and had a wonderful testimony in the town.

I wrote this to show that there is a battle going on, that there is an enemy, but at the same time, that there is a way to beat him. It is by prayer and standing on the Word of God.

Our home was often a busy place, three churches were started in our living room, and mom and dad were pretty involved, which wasn’t always so easy for our children……….! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.156.

Standard

Nr.155 eindigde met: “Maar de vijand zat ook niet stil en er ontstonden problemen in Beerse………!”

Dat er moeilijkheden ontstonden in de kleine gemeente in Beerse was op zich niet vreemd. Ziet maar eens naar de gemeenten in het N.T. Paulus schrijft naar de Galaten, ” Het verbaasd me dat u zich zo snel hebt afgewend van Hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd.” Gal.1:6. “Zo snel”, verkeerde leer had haar intrede al gedaan. Dat is één probleem dat zich voor doet, maar er zijn natuurlijk ook andere. Een van de meest voorkomende moeilijkheden is de onderlinge relaties. Dat is ook het grootste probleem in de wereld, mensen komen niet met elkaar overeen, en zo ontstaan, ruzies, huwelijksproblemen, familie vetes, oorlogen en noem maar op. Jezus is gekomen om relaties te herstellen, eerst tussen God en de mens en dan tussen mensen onderling. Maar dat gaat niet vanzelf en kost moeite en inspanning.

In Beerse was er geen verkeerde leer binnen geslopen, maar er waren wel wat spanningen tussen de gelovigen, sommigen hadden huwelijksproblemen en weer anderen waren lauw aan het worden. Er was ook een gebrek aan leiderschap, en al deze dingen samen veroorzaakten een verslapping in de aanwezigheid op de samenkomsten. En gezien dat dit al een kleine gemeente was, was dit teleurstellend. Toen ik op een zondagmorgen arriveerde waren er maar vijf mensen op de samenkomst, heel droevig en ontmoedigend. Enkele van mijn vrienden vonden dat ik mijn tijd daar aan het verknoeien was en suggereerden om de zaak te sluiten en de gelovigen naar een andere kerk in een nabijgelegen stad te laten gaan.

Ik reed naar huis, ging de trap op naar mijn studeerkamer, nam mijn Bijbel en viel op mijn knieën bij mijn stoel met de Bijbel open bij Matt.16. Ik begon te bidden en opnieuw de bekende woorden van Jezus te lezen in vers 18, “….Ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.” Ik bad heel ernstig en zei, “Heer Jezus, dit zijn uw woorden. U hebt gezegd dat ge uw gemeente zoudt bouwen en dat de poorten van het dodenrijk haar niet zouden overweldigen. Maar in Beerse zijn de poorten van het dodenrijk wel bezig de gemeente te overweldigen, gaat U dat toelaten? Ik zal mensen bezoeken, ik zal prediken en onderwijzen, maar U moet uw gemeente bouwen.” Ik bleef lange tijd op mijn knieën. Vandaag is er een gemeente in Beerse met zo’n 45 mensen, hetgeen tamelijk is voor een Europees Katholiek land, er is een eigen gebouw en twee oudsten die de gemeente leiden.  Er wordt geëvangeliseerd en vorige jaar zijn er verscheidene mensen gedoopt, geloofd zij de Heer. In 1997 kwam de Henry Heikoop familie uit Canada om drie jaar in Beerse te wonen en werken. Zij waren een echte bemoediging en hadden een geweldig getuigenis in het dorp.

Ik heb dit geschreven om te laten zien dat er een ware strijd gaande is, dat er een vijand is, maar dat er ook een manier is om hem te verslaan, namelijk door gebed en door te staan op Gods woord en beloften.

Ons huis was dikwijls een drukke plaats, drie gemeenten ontstonden in onze woonkamer, en vader en moeder waren nogal bezet, hetgeen niet altijd zo plezierig was voor onze kinderen……..! (Ga naar Overpeinzingen).