MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.141.

Standard

Nr.140 ended with: “We got talking about the Bible and at a certain moment I quoted Jesus’ words in John 14, “I am the way, the truth and the life.” Her reply? “Who says Jesus said that?” Then I was dumbfounded…………..!” (See richardandmarina.net).

Yes, I was indeed, and I asked her to repeat what she had just said. So she said again, “Who says Jesus said those words?” To be honest, I became a bit irritated and answered her, “But it says that clear and plain in John 14.” “Oh yes” she replied, “but our college professor told us that Jesus’ disciples saw Him as the way, the truth and the life, and when they wrote the gospels they put those words in his mouth as though He had said them, but we don’t really know whether He did or not.” I was quiet for a moment and then said, “But what then did Jesus say and not say?” “We don’t know” she answered. “Well, who does know?” I replied. “The theologians” she answered. I smiled and said, “It is hard to find two theologians who agree. No wonder the girls you teach are not interested in what you tell them. Jesus says in Matt.15:6b, “You have made the word of God of no effect (powerless) by your traditions.” In other words, according to you, we could all have our own Bible, according to what each of us picks and chooses.” End conversation. Now dear reader, maybe Catholics reason differently in the country where you live, but this is the way it is in Europe, aside from a few exceptions. This is what is taught in the schools and this is what we were up against.

The word of God has power, real power! It isn’t just given for information, but just as much, or maybe even more for transformation! It is meant to change the lives of people. Physical healings are miracles, but the greatest miracle is the power of the word of God to change character, that’s what’s most needed in this world. We need something to transform people’s hearts from being selfish to unselfish. I wish I could tell you about the people I saw changed by the word of God. I would love to tell you about all the changed lives of alcohol and drugs addicts, broken marriages, homosexuals separating, etc. too much to mention here. That is what it is all about and all of this because of the gospel and a personal relationship with God. That’s why I continue to be really excited about the gospel, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, see Romans 1:16-17.

And we saw many believing, not only in our area, but also in other parts of Belgium, wonderful! Much was happening……………….! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.141.

Standard

Nr.140 eindigde met: “We spraken over de Bijbel en op een bepaald ogenblik citeerde ik citeerde de woorden van Jezus in Joh.14, “Ik ben de weg, de waarheid en het leven.” Haar repliek? “Wie zegt dat Jezus dat gezegd heeft?” Toen was ik verbluft…………….!” (Zie richardandmarina.net).

Ja, dat was ik inderdaad. Ik vroeg haar om nog eens te herhalen wat ze zojuist gezegd had. Zij zei opnieuw, “Wie zegt dat Jezus die woorden uitgesproken heeft?” Eerlijk gezegd was ik een beetje geïrriteerd en antwoordde haar, “Maar het staat er toch klaar en duidelijk in Joh.14.” “O ja”, repliceerde zij, “maar onze professor op het college vertelde ons dat Jezus discipelen Hem zagen als de weg, de waarheid en het leven, en toen ze de evangeliën schreven hebben ze die woorden gewoon in zijn mond gelegd als zou Hij ze gezegd hebben, maar we weten niet of Hij die ooit uitgesproken heeft of niet.” Ik was even stil en zei toen, “Maar wat heeft Jezus dan wel of niet gezegd?” “Dat weten we niet” zei ze. “Wie weet dat dan wel?” vroeg ik. “De theologen” antwoordde zij. Ik glimlachte en zei, “Het is moeilijk om twee theologen te vinden die het met elkaar eens zijn, geen wonder dat uw leerlingen geen interesse hebben in wat u hen verteld. Jezus zegt in Matt 15:6b, “Gij hebt het Woord van God krachteloos gemaakt door uw overleveringen.” Met andere woorden, volgens u zouden we allemaal ons eigen Bijbeltje kunnen hebben, naargelang hetgeen we wel of niet aanvaarden.” Einde van de conversatie. Nu lezer, misschien redeneren de Katholieken waar u woont heel anders, maar zo is het in Europa, op enkele uitzonderingen na. Dit is wat er onderwezen wordt in de scholen, en dit is waar wij voordurend tegenop moesten boksen.

Het woord van God is krachtig, zeer krachtig. Het is ons niet alleen gegeven voor informatie, maar net zo zeer, misschien zelfs meer, voor transformatie, voor verandering. De bedoeling is om de levens van mensen te veranderen. Een lichamelijke genezing is een wonder, maar het veranderen van karakter is een nog groter wonder, en dat is wat er nodig is in deze wereld. We hebben iets nodig om het menselijke hart te veranderen, van zelfzuchtig naar onzelfzuchtig. Ik wou dat ik u kon vertellen over de mensen die ik heb zien veranderen, verlost van alcohol en drugsverslaving, gebroken huwelijken hersteld, homoseksuele relaties opgegeven, enz. enz., teveel om hier op te noemen. En dat is waar het om gaat, en dit allemaal door het evangelie, door een persoonlijke relatie met God. Daarom blijf ik heel enthousiast over het evangelie, want het is Gods kracht tot heil, of verlossing, voor een ieder die gelooft, zie Rom.1:16-17.

En wij hebben velen echt gelovig zien worden, niet alleen in onze streek, maar overal in België, fantastisch! Er was echt veel aan het gebeuren……………..! (Ga naar Overpeinzingen).