MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.140.

Standard

Nr.139 ended with: “One night a professor from a Catholic Seminary attended, you can read about it in nr.67. What a shock his words were for the group of catholic people there……….! (See richardandmarina.net).

After I had given the Bible study and answered some questions, I asked the professor for his opinion of the Bible, you can read his answer in nr.67 on our blog http://www.richardandmarina.net. I also asked him whether he would go to heaven when he died. He said “no”, and that nobody could know that. I told him that I did and that I was sure I would go to heaven. I had everyone look up 1John 5:12, “He who has the Son has life; he who does not have the Son of God does not have life.13, These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life.” The Catholic people present were so shocked that one of their seminary professors, who would later become bishop, did not know whether he would go to heaven.

Over the years I have talked to at least 55 Catholic priests in Belgium, none of them was sure they would go to heaven except one, an abbot (head of a monastery). He told me that he had sacrificed so much for God that he would go to heaven for sure. “I have certainly earned it, if I don’t go to heaven, no one will,” his own words! How terrible sad. If the leaders don’t have assurance, or the wrong assurance, what of the people they teach and lead? What a mission field!

A woman, who was a teacher of religion in a girl’s high school, invited me to come and speak to the girls of two combined classes. She told me that these girls had no interest whatever in God or the Bible. I spoke for 1½ hours and you could have heard a pin drop, the interest was immense. Afterward she took me to a restaurant for coffee and to talk. She was dumbfounded and asked me how I did it to create such an interest. We got talking about the Bible and at a certain moment did I quote Jesus’ words in John 14, “I am the way, the truth and the life.” Her reply? “Who says Jesus said that?” Then I was dumbfounded…………..! (Go to Musings).

(PS. Seeing many are away during the holiday season, July and August, I will just post one episode a week).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.140.

Standard

Nr.139 eindigde met: “Op een zekere avond was er een professor van het Katholieke Seminarie in Gent aanwezig, u kunt hierover lezen in aflevering nr.67. De katholieke aanwezigen waren zeer gechoqueerd door zijn woorden………….!” (Zie richardandmarina.net).

Na de Bijbelstudie en het beantwoorden van een aantal vragen, vroeg ik de professor naar zijn opinie over de Bijbel. U kunt zijn antwoord lezen in nr.67 op onze blog http://www.richardandmarina.net. Ik vroeg hem ook of hij naar de hemel zou gaan moest hij komen te sterven. Hij antwoordde met “nee” en zei dat niemand dat kon weten. Ik vertelde hem dat ik dat wel wist en dat ik zeker was dat ik naar de hemel zou gaan. Ik liet iedereen 1Joh.5:12-13 opzoeken waar staat: “Wie de Zoon Gods heeft, die heeft het leven; wie de Zoon Gods niet heeft, die heeft het leven niet. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in den naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt.” De aanwezige Katholieke mensen waren zo gechoqueerd dat één van hun seminarie professors, die later bisschop zou worden, niet wist of hij naar de hemel zou gaan.

Door de jaren heb ik met minstens 55 Katholieke priesters in Belgie gesproken, geen van hen was zeker of ze naar de hemel zouden gaan, behalve één, de abt van een klooster. Hij vertelde me dat hij zoveel voor God opgeofferd had, dat hij zeker naar de hemel zou gaan. “Ik heb dat zeker verdiend en als ik niet in de hemel kom, komt er niemand,” zijn eigen woorden. Wat verdrietig toch! Als de leiders geen zekerheid hebben, of een valse zekerheid, wat kan men dan van de gewone mensen verwachten die door hen geleid en onderwezen worden? Wat een zendingsveld!

Ik werd door een godsdienstlerares gevraagd om te komen spreken voor twee klassen meisjes in het middelbaar onderwijs. Ze vertelde mij dat deze meisjes totaal geen interesse voor God of de Bijbel hadden. Ik heb 1½ uur gesproken en je kon een speld horen vallen, de interesse was geweldig! Na afloop nam zij me mee naar een restaurant voor koffie en om met mij te kunnen spreken. Ze was verbluft en vroeg mij wat ik deed om zulk een interesse te scheppen. We spraken over de Bijbel en op een bepaald ogenblik citeerde ik de woorden van Jezus in Joh.14, “Ik ben de weg, de waarheid en het leven.” Haar repliek? “Wie zegt dat Jezus dat gezegd heeft?” Toen was ik verbluft…………….! (Ga naar Overpeinzingen).

(PS. Aangezien veel mensen gedurende de vakantie periode, juli en augustus, weg zijn, zal ik maar één episode per week posten).