MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.104

Standard

Nr.103 ended with: “But then something very strange happened…..!” (See richardandmarina.net).

Much work was being done to the mill. Two men from Operation Mobilization (OM) came to help. One of them, Martin Luesink, had been best man at our wedding. They fixed the large flat roof, and what a job it was! Two young men from Beerse dug a large hole in the hall, which would become the baptism tank and in which hundreds and hundreds of people from all over Flemish Belgium, plus a few of my family members from Holland would later be baptized. What a job that digging was, as the ground was like clay. A young Christian, who was a mason, came to build the tank. And there was much, much more to do, both inside and outside.

Work during the day and Bible studies and visitation at night. And then I had this strange experience. One night going to Limburg, driving through a wooded area, a voice came from the back of my Volkswagen bus, saying “You need to move again.” I was shocked! Whether it was a real voice or just something in my head, I’m not sure, I am very careful with these things, but it was so real that I did look back to see where this voice came from. When I got home late that night, I told my wife about this and she said she had also felt that day that we needed to move again.

But this was ridiculously, we had just moved and now again? I argued with the Lord and told Him we couldn’t do this, but the strong impression continued and wouldn’t leave us. And as the inner conviction grew, so also did the need in Limburg. The Bible studies increased, people were converted and we took quite a number to be baptized in a church in Brussels. But now, a local church needed to be planted, but who could do that? I told the Lord that we wanted to be absolutely sure He was prompting us, and that if this really was from Him, He would have to provide a house and a meeting place for us in Limburg, I would not look for anything myself.

And then, sometime later, we received a phone call……! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.104

Standard

Nr.103 eindigde met: “Maar toen gebeurde er iets heel vreemds……!” (Zie richardandmarina.net).

Er was heel veel werk aan de molen. Twee mannen van Operatie Mobilisatie (OM) kwamen helpen. Een van hen, Martin Luesink, was mijn getuige geweest op onze huwelijksdienst. Zij herstelden het grote platte dak van de zaal, en wat een werk dat was! Twee jonge mannen uit Beerse groeven een groot gat in de zaal, voor het toekomstige doopvont, waarin later honderden en nog eens honderden mensen van uit heel Vlaams België en zelfs enkele van mijn familieleden uit Nederland gedoopt zouden worden. Het graven was zwaar werk omdat de grond zo kleiachtig was. Een jonge christen die metselaar was, is het doopvont komen metsen. En er was nog veel, veel meer werk, zowel binnen als buiten.

Ik werkte mee overdag en ’s avonds hield ik Bijbelstudies en bezocht mensen. En toen die vreemde ervaring! Op een bepaalde avond ging ik naar Limburg en terwijl ik door een bebost gedeelte reed kwam er plotseling een stem van achter mij in mijn Volkswagen busje, “Je moet weer verhuizen.” Ik schrok nog al, en of het nu een echte stem was of iets in mijn hoofd, ik ben niet zeker, ik ben heel voorzichtig met zulke dingen, maar het was wel zo echt dat ik om keek. Toen ik die avond laat thuis kwam, vertelde ik mijn vrouw hierover en zij zei dat ze die dag ook gevoeld had dat we weer verhuizen moesten. Maar dat was belachelijk, we waren nog maar pas verhuisd en nu opnieuw?

Ik argumenteerde met de Heer en vertelde Hem dat dit niet mogelijk was; maar de sterke innerlijke drang ging niet weg, maar nam eerder toe en zo ook de nood in Limburg. De Bijbelstudies daar groeiden, mensen kwamen tot geloof en een hele groep jonge gelovigen liet zich dopen in een gemeente in Brussel. Maar nu moest er eigenlijk een nieuwe gemeente gesticht worden, maar wie kon dat doen? Ik vertelde de Heer dat we heel zeker wilden zijn dat Hij het was die ons die innerlijke drang gaf, en als dit echt van Hem was, Hij ons dan ook een huis en een samenkomstplaats in Limburg moest vinden, ik zou er zelf niet voor gaan zoeken.

Enige tijd later kregen we telefoon…..! (Ga naar Overpeinzingen).