MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.78

Standard

Nr.77 ended with: “Time and again the Lord provided, sometimes in little, other times in big things, absolutely amazing! Do you think there is a God……..?”

In episode 75 I wrote this, “But there was something else that amazed us, even more than God’s provisions, and that was the change we saw in the people that became Christians.” I would just love to give you example after example of dear people who accepted the Lord and were born again, but space does not permit; besides I might miss some folk and they may wonder why I left them out. So without using names, I will just mention some.

We came in contact with a family with four children. The mother was very interested and had been listening to the Evangelical TV Broadcast from Holland and I believe through it she accepted the Lord. We were invited to her home and a little later a Bible study was started there with 7 or 8 people, of which two couples were neighbors. The lady of the house who had accepted the Lord also started coming to our Sunday meetings, bringing her children along. Her husband had no real interest and was taken up with sports on Sunday mornings, but he did attend the home Bible study. One night I was teaching about the need to be born again. He laughed and said, “If I ever get born again, it will have to be cesarean”, which made all of us laugh.

However, after quite some time he did accept the Lord and even started coming on Sunday morning. Much later he became an elder in the Antwerp church and was a godly leader. He and his wife were also very much involved in our camp work. It was wonderful to see God’s work in their lives, not only becoming true Christians but really growing in the Lord and becoming such instruments in His hands. A couple of the neighbors also became Christians, but one man just kept resisting. We continued to really pray for him and asked the Lord to deal with him. One Saturday evening he phoned me and with a trembling voice asked me to come over right away, which I did.………..! (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.78

Standard

Nr.77 eindigde met: “Keer op keer hebben we zo Gods voorziening ervaren, zowel in kleine als ook in grote dingen, echt ongelooflijk! Denkt u dat er een God is………………?”

In nr.75 schreef ik het volgende: “Maar er was iets anders dat wonderlijk was, zelfs nog meer dan Gods voorzieningen, en dat was de verandering die we zagen in de mensen die christenen werden.” Ik zou jullie zo graag voorbeeld na voorbeeld willen geven van dierbare mensen die de Heer aannamen en wedergeboren werden, maar dat is gewoon niet mogelijk. Daarbij, ik zou wel eens bepaalde mensen kunnen vergeten, die zich zouden afvragen waarom zij niet vermeld werden. Daarom vernoem ik er maar enkele zonder namen te gebruiken.

We kwamen in contact met een gezin met vier kinderen. De moeder was echt geïnteresseerd en keek soms naar de TV programma’s van de Evangelische Omroep in Nederland en heeft daardoor de Heer aangenomen. Wij werden uitgenodigd bij haar thuis en konden een beetje later daar met een Bijbelstudie beginnen met zo’n 7 of 8 mensen, waarvan twee echtparen buren waren. De vrouw des huizes die de Heer aanvaard had begon ook met haar kinderen naar onze zondagmorgensamenkomsten te komen. Haar man had geen interesse en was op zondagmorgen bezig met sporten, maar hij was wel aanwezig op de Bijbelstudie. Op één zulk een avond gaf ik uitleg over de noodzaak van de wedergeboorte. Hij lachte en zei, “Als ik ooit wedergeboren wordt, zal het met een keizersnee moeten gebeuren”, waarmee wij allemaal moesten lachen.

Het heeft een tijd geduurd, maar hij heeft uiteindelijk de Heer aanvaard en begon zelfs mee te komen op zondagmorgen. Heel wat later werd hij oudste in de Antwerpse gemeente en was een echte geestelijke leider. Hij en zijn vrouw waren ook geweldig betrokken bij ons kampwerk. Het was fantastisch Gods werk te zien in hun levens, niet alleen dat ze christenen werden, maar dat ze zo groeiden in de Heer en bekwame instrumenten werden in Zijn handen. Enkele van de buren werden ook christen, maar één man bleef zich maar verzetten. Wij bleven voor hem bidden en vroegen de Heer in te grijpen in zijn leven. Op een zaterdagavond belde hij mij en met bevende stem vroeg of ik onmiddellijk kon komen, wat ik dan ook meteen deed……! (Zie Overpeinzingen)