Bent u een echte christen? 

Standard

Bent u een echte christen? Voor niet-christenen, de onderstaande woorden zijn dwaasheid, klinkklare onzin, maar voor mij, een waar kind van God, zijn deze woorden zo kostbaar, ze raken me en ze resoneren diep in mijn hart. En dat geldt voor miljoenen anderen over de gehele wereld. Hoe staat het met u?
“18 De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God.” (1Kor.1:18).

En dan gaat het verder:
“22 De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, 23 maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. 24 Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid.” (1Kor.1:22-24).

20 juni. SPECIALE MEDEDELING:

Standard

Marina en ik willen hiermede Henk en Beryl Gelling bedanken voor het feit dat zij 40 jaar geleden vanuit Canada naar België gekomen zijn om onze medewerkers te zijn in de dienst van de Heer. Zij lieten een goede boerderij en melkroute achter en hadden nu zeer vermogend kunnen zijn zoals andere boeren in die streek, moesten zij daar gebleven zijn. We willen hen daarom laten weten hoezeer we hun offer gewaardeerd hebben, en hun kinderen ook natuurlijk. Henk en Beryl, het was een vreugde en voorrecht jullie als medewerkers te mogen hebben. We willen jullie beloning in de hemel niet wegnemen, maar de Bijbel zegt, “Geeft eer aan wie eer toekomt.” De Heer zegene jullie, geliefde broeder en zuster, en jullie kinderen ook, op deze speciale dag. Wij blijven de Heer danken voor jullie en vertrouwen op Hem om jullie te behoeden totdat we Hem samen zullen zien van aangezicht to aangezicht, en wat een dag zal dat zijn! Prijs de Heer!

June 20. SPECIAL ANNOUNCEMENT:

Standard

Marina and I want to thank Henk and Beryl Gelling for coming over from Canada to Belgium 40 years ago to be our co-workers in the Lord’s service. They left a good farm and milk route business and could have been pretty wealthy by now like other farmers in that area, had they stayed. So we want to let them know how much we appreciated their sacrifice and the children too, of course. Henk and Beryl, it was a joy and privilege to have you as our co-workers. We don’t want to take away your reward in heaven, but the Bible does say, “Give honour to whom honour is due.” God bless you dear brother and sister, and your children too, on this special day. We continue to thank God for you and trust Him to keep you until we together will see Him face to face, and what a day that will be! Praise God!

Morgen is het Pasen.

Standard

Als u iemand bent die niet gelooft dat de Bijbel Gods Woord is en dus onbetrouwbaar is, en dat Jezus Christus niet uit de dood is opgestaan, kunt u mij dan een degelijk en bevredigend antwoord geven op de volgende 5 vragen?
1. Hoe verklaart u het feit dat 2000 jaar geleden duizenden Joden plotseling een mens, een Man begonnen te aanbidden? Dat is voor Joden de grootste godslastering die er bestaat. (Ik heb dit niet uit de Bijbel gehaald, gewoon geschiedenis gelezen).
2. Hoe verklaart u het feit dat 2000 jaar geleden duizenden Joden plotseling in een persoonlijke opstanding begonnen te geloven, terwijl hun godsdienst leert dat er een algemene opstanding gaat zijn op de laatste dag? (Ik heb dit niet uit de Bijbel gehaald, gewoon geschiedenis gelezen).
3. Hoe verklaart u de spectaculaire groei van de eerste Kerk, ondanks het feit dat vele christenen in de gevangenis belandden en gedood werden voor hun geloof in de opgestane Christus? ? (Ik heb dit niet uit de Bijbel gehaald, gewoon geschiedenis gelezen).
4. Hoe verklaart u dat Saulus/Paulus, 2000 jaar geleden de grootste anti-Christ, de grootste verdediger van Christus werd en dat hij op de tweede plaats naast Jezus Christus, het grootste goed heeft gedaan voor de mensheid, niet alleen door zijn leven, maar meer nog, door zijn geschriften (13 brieven in het N.T.) die deel uitmaken van de “Best Seller” aller tijden en die miljoenen en nog eens miljoenen mensenlevens ten goede heeft veranderd?
5. Hoe verklaart u de geweldige en radicale verandering in mijn (Richards) leven 55 jaar geleden toen ik de, volgens sommigen “zogenaamde opgestane Christus’ in mijn hart en leven aannam. Ik weet dat dit heel subjectief is, maar het is oh zo echt! Sommigen zullen zeggen: “Zelfhypnose.” Ha, laat me niet lachen, ik weet wel beter! En zo ook miljoenen en nog eens miljoenen anderen die gedurende de laatste 2000 jaar precies dezelfde ervaring hebben meegemaakt toen zij de opgestane Christus aannamen. En miljoenen anderen ervaren dat nog steeds, ook nu nog in onze tijd, over de gehele wereld, mensen van elke kleur, elke taal, elke stam, elk volk, elke natie, overal, wonderlijk! Allemaal zelfhypnose? Wij weten wel beter!

Laat me het nog eens klaar en duidelijk zeggen:

“DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN.”

(Deel a.u.b.)

Is this maybe for you?

Standard

A little while ago Ann Voskamp posted something and one sentence really struck me and has helped me. I’m passing it on as it may help others too. Here it is:

“It’s in praising the Saviour in all things that we are saved from discouragement in all things.”

How true! Try it out!

Is dit misschien voor u?

Standard

Enige tijd geleden heeft Ann Voskamp iets gepost en één zin heeft mij geweldig getroffen en geholpen. Ik geef het door omdat het misschien anderen ook kan helpen. Hier is het:

“Het is door onze Heiland te prijzen in alle dingen dat we behoed worden voor ontmoediging in alle dingen.”

Een geweldige waarheid! Probeer het maar eens!

Dear Friends,

Standard

A very special and heartfelt thank you to all those who wrote comments, messages and emails after I posted something about my personal condition last Friday. They were all very much appreciated indeed, please be assured of that! I try not to be discouraged, but when one is so exhausted that I have to lie down one hour after getting up in the morning, it is difficult not to get that way. For those of you who pray, ask the Lord to get the cardiologist to have an opening for me. This doctor is so busy, it is difficult to get to see him, and I need to see him as soon as possible. At the same time I do not want to go ahead of someone else who may need him too, but maybe there will be a cancellation. I think my condition may well have something to do with my heart; I have had two heart attacks already, and I take four strong medications for my heart rhythm and high blood pressure and all four have tiredness as one side effect. Thank you for your prayers and God bless you abundantly.

Beste Vrienden,

Standard

Een heel speciaal van uit het hart gezonden dank u voor de vele reacties, berichtjes en e-mails die ik heb ontvangen nadat ik verleden week vrijdag iets over mijn persoonlijke conditie gepost had. Ze zijn allemaal geweldig gewaardeerd, wees daar verzekerd van! Ik probeer niet ontmoedigd te zijn, maar als je zo uitgeput bent dat je ’s morgens een uur na het opstaan al weer moet gaan liggen, is het moeilijk dat niet te worden. Voor degenen van u die bidden, vraag de Heer om de cardioloog te bewegen mij spoedig te ontvangen. Deze dokter is zo bezet, dat het moeilijk is bij hem binnen te geraken en ik dien hem zo spoedig mogelijk te zien. Maar ik wil ook niemand anders die hem ook nodig heeft, voorgaan, maar misschien komt er een annulering. Ik denk dat mijn conditie wel eens iets te doen kan hebben met mijn hart; ik heb al twee hartinfarcten gehad en ik neem vier medicaties voor mijn hartritme stoornissen en hoge bloeddruk en alle vier hebben vermoeidheid als één van de neveneffecten. Hartelijk dank voor uw gebeden en de Heer zegene u overvloedig.

IMPORTANT  PERSONAL  ANNOUNCEMENT

Standard

News travels fast. I’ve heard that it is being said that Richard has stopped preaching. This is not entirely true. I have had a major set back in my health situation. In December I fell on the sidewalk due to black ice, and I fell very hard. That same day, our youngest daughter here had a heart attack in the evening. I hurt my hip and back pretty badly which resulted in a lot of sleepless nights due to pain. This lasted for 8 weeks and complete wore me out. I am so exhausted that after talking with one of my church leaders, I decided to stop all preaching engagements for 3 months. And because of my age and heart problems, I will probably preach only sporadically after that. I have sort of come to the end of my rope. I will have more time for correspondence and will continue to minister in other ways. I had a meeting with my church elders and they are 100% behind my decision, which I appreciate very much! I would value your prayers as it has been a very difficult decision to make for this preacher! And please pray for a complete recovery. Thank you.

BELANGRIJKE  PERSOONLIJKE  MEDEDELING.

Standard

Nieuws verspreidt zich snel. Ik heb gehoord dat er gezegd wordt dat Richard gestopt is met prediken. Dit is niet helemaal juist. Ik heb een ernstige lichamelijke klop gekregen. In december ben ik buiten op het trottoir gevallen door “black ice” (onzichtbaar ijs), en het was een erg harde val. Diezelfde dag had onze jongste dochter hier een hart infarct. Ik heb mijn heup en rug echt bezeerd en als gevolg heb ik door de pijn heel veel slapeloze nachten gehad. Dit heeft 8 weken geduurd en heeft mij volledig verzwakt en ik ben zo’n beetje aan het “eind van mijn Latijn” gekomen. Ik ben zo uitgeput, dat na een gesprek met één van mijn gemeenteleiders, ik besloten heb om al mijn zondagse preekbeurten voor 3 maanden af te zeggen. En ik zal omwille van mijn leeftijd en hart conditie daarna waarschijnlijk maar sporadisch prediken. Ik zal meer tijd hebben voor correspondentie en andere manieren van de Heer te dienen. Ik heb een samenkomst met de oudsten van mijn kerk gehad die 100% achter mijn beslissing staan, wat ik geweldig waardeer! Ik zou uw gebed op prijs stellen daar dit een heel moeilijke beslissing is geweest voor deze prediker! Bid ook a.u.b. voor een volledig herstel. Dank u.