MUSINGS OF AN “OLDER” MAN”. Nr.185.

Standard

Nr.184 ended with, “We are at nr.184 now and I am thinking of stopping at nr.200. So I will tell you yet about some of the high lights of the following years and how the Lord led us, saved Marina and provided for us, very interesting, just wait…….!” (See richardandmarina.net).

One of those high lights was how we experienced the Lord providing for His children through His children in such wonderful ways. God had called us to preach the unsearchable riches of Christ and plant churches. According to the Bible, a church is not a building, but a group of believers. However, when such a group becomes too large, a building is needed. When we began in Belgium all meetings were held in living rooms, but when people became Christians and were baptized, a church needed to be started. That was done in our home several times, until we outgrew our house and had to look for some kind of building. The first time was in Antwerp, where we fixed up an old store and started meeting there on Sundays. We discovered that besides preaching and teaching, we also were in the building business. In total I worked on 7 buildings, some for a few months, others much longer. The last one and the biggest job, in Ghent.

There were two assemblies in that city, one in the south end, in Gentbrugge, and one in the north, in Mariakerke. But as mentioned before, the one in Mariakerke had to change buildings a number of times. And now they had to again move out of the building which they were using. There was no other place to go and it was decided that for the time being the two churches would meet together on Sunday morning. But of course, this was not a satisfying solution and so after much prayer and discussion, it was decided to have the two churches buy a building together, as one alone could not afford that.

But we needed to know how everyone thought about this and how much money we could count on. So we made up a letter to give to all the believers and some in other assemblies, asking whether they could give a onetime gift and/or an interest free loan. The results were amazing, enough money was promised for us to start looking for a suitable building to buy. It was clear that the Lord was in this and we praised Him. I can’t go into all the details, suffice to say that we found a building, a house with a large hall behind it which used to be a print shop. The deal was made and now the renovations began, but there was one problem, we were pretty well out of money, so now what? We would soon find out that the Lord had a couple surprises for us………….! (Go to Musings).

 

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.185.

Standard

Nr.184 eindigde met: “We zijn nu aan nr.184 en ik denk er aan om te stoppen bij nr.200. Ik wil nog een heel aantal hoogtepunten aanhalen uit de volgende jaren en vertellen hoe de Heer ons geleid heeft, Marina gespaard heeft en in onze noden voorzien heeft, heel interessant, wacht maar………………………..!” (Zie richardandmarina.net).

Een van die hoogtepunten was onze ervaring met Gods wonderbaarlijke voorzieningen voor Zijn kinderen, door Zijn kinderen. De Heer had ons geroepen om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en gemeenten/kerken te stichten. Volgens de Bijbel is een kerk geen gebouw, maar een groep gelovigen. Maar als zo’n groep te groot wordt, is er nood aan een gebouw. Toen wij in België begonnen hadden alle samenkomsten plaats in woonkamers, maar toen er mensen tot geloof kwamen en gedoopt werden diende er met een gemeente begonnen te worden. Dat gebeurde enkele malen in ons huis, totdat er niet meer genoeg ruimte was en we voor een gebouw moesten uitzien. De eerste maal was dat in Antwerpen, waar we een oude winkel huurden en inrichtten en daar begonnen samen te komen op zondag. We ontdekten al spoedig dat naast het prediken en onderwijzen, wij ook aan gebouwen moesten werken. Ik heb in totaal aan zo’n zeven “kerken” gewerkt, sommigen enkele maanden, anderen veel langer. De laatste en zwaartste was in Gent.

Er waren twee gemeenten in die stad, één aan de zuidkant in Gentbrugge en de andere aan de noordelijke kant in Mariakerke. Zoals al eerder vernoemd moest de Mariakerkegemeente verschillende malen verhuizen. En nu was dat opnieuw het geval en men wist niet waar naar toe. Er werd daarom overeengekomen om voor enige tijd samen te komen op zondag in het gebouw in Gentbrugge, maar natuurlijk was dat geen bevredigende oplossing. Er werd gebeden en gezocht naar een durende oplossing. Uiteindelijk werd er besloten om samen met de twee gemeenten een gebouw te kopen, omdat één gemeente dat financieel niet aankon.

Maar nu moesten we zien hoe iedereen daarover dacht en op hoeveel financieën we konden rekenen. Er werd een brief opgesteld voor al de leden van de gemeente en ook voor sommige andere gemeenten, waarin werd gevraagd hoeveel zij konden geven als gift en/of als een renteloze lening. Het resultaat was wonderbaarlijk, er werd zoveel beloofd dat we met goede moed konden gaan zoeken voor een eigen gebouw. Het was duidelijk dat de Heer met ons was en we dankten Hem daarvoor. Ik ga u alle detailles besparen, laat het volstaan te vertellen dat we een gebouw vonden, een woonhuis met een grote zaal er achter die als drukkerij gediend had. Het werd gekocht en de renovaties konden beginnen, maar er was één probleem, ons geld was bijna op, dus nu wat? We zouden spoedig ontdekken dat de Heer een paar verassingen voor ons in petto had……..! (Ga naar Overpeinzingen).