MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.113

Standard

Nr.112 ended with: “Martin had been asking them for some time to meet with me, but they were hesitant. Now, however, they were ready to come, but they brought two Catholic priests along……..!” (See richardandmarina.net).

Well, it became a very interesting evening. The discussion between the two priests and me was very polite, even though I put one question after another to them for which they had no real answers. They were familiar with many of the Bible texts I quoted or showed them, but they said that these could not be taken literally. I kept at them until they quite evidently started to become uncomfortable and excused themselves and left, saying they had another appointment to attend to. After they were gone I asked Phillip to read aloud one Bible text after another as answers to the questions I had asked. When they went home, they took the Bibles I had given them and much later Ingrid told me that on the way home, Phillip had said, “Richard doesn’t interest me but I’m going to read the Bible.” I know what he meant; it was not Richard the person who had touched his heart, but the Bible! And that is so good, I often told folks, it isn’t me or us who you need, but God’s Word. You don’t need to come to us, as long as you go to the Lord and His Word.

I had noticed their interest and went to visit them a number of times. Ingrid wasn’t all that happy with that as she had a stronger bond with the Catholic Church than Phillip. He kept talking to priests asking them what he needed to do to go to heaven. They would give different answers, but it all came down to the same thing, do your best. One Sunday evening during the winter of 1974, they invited a couple with whom they were friends, to come and meet me. This couple also brought a Catholic priest along, but his answers were quite vague, superficial and not satisfying to Phillip. And so, the Biblical answers he received from me began to sprout and soon something wonderful would happen! I left their house at 2 am with joy and anticipation in my heart……! (Go to Musings).

 

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.113

Standard

Nr.112 eindigde met: “Martin had bij hen aangedrongen om eens met mij samen te komen, maar zij waren nogal terughoudend. Nu echter waren ze bereid voor een ontmoeting, maar ze brachten wel twee Katholieke priesters mee…………!” (Zie richardandmarina.net).

Het werd een heel interessante avond. De discussie tussen de twee priesters en mij verliep heel beleefd, ook al confronteerde ik hen met de ene vraag na de andere waarop ze geen echte antwoorden hadden. Natuurlijk kenden zij vele van de teksten die ik aanhaalde, maar zeiden dat die niet letterlijk genomen mochten worden. Ik bleef doorgaan totdat het duidelijk werd dat zij zich niet op hun gemak voelden en zich excuseerden met te zeggen dat ze nog een afspraak hadden. Nadat zij vertrokken waren liet ik Phillip de ene tekst na de andere hardop voorlezen die antwoord gaven op de vragen die ik gesteld had. Toen ze naar huis gingen namen ze de Bijbels die ik hen gegeven had mee en veel later vertelde Ingrid mij dat op weg naar huis Phillip gezegd had, ”Die Richard, die interesseert mij niet, maar de Bijbel ga ik lezen.” Ik weet wel wat hij bedoelde, het was niet de persoon Richard die zijn hart aangeraakt had, maar de Bijbel. Ik heb dikwijls tegen mensen gezegd dat het niet om mij of om ons draaide, maar om Gods Woord. “U hoeft niet bij ons te komen, zolang u maar naar de Heer en Zijn Woord gaat.”

Ik had hun interesse bemerkt en bezocht hen regelmatig. Ingrid was daar eerst niet zo blij mee, daar zij zich meer met de Katholieke Kerk verbonden voelde dan Phillip. Hij bleef met priesters spreken en hen vragen wat hij moest doen om in de hemel te geraken. Hun antwoorden verschilden maar kwamen wel op hetzelfde neer, namelijk, dat hij zijn best moest doen. Op een zekere zondagavond in de winter van 1974 nodigden zij een bevriend echtpaar uit om mij eens te ontmoeten. Die mensen brachten ook een priester mee, maar zijn antwoorden waren nogal vaag en oppervlakkig en zeker niet bevredigend voor Phillip. En zo begonnen de Bijbelse antwoorden die ik hem gaf vrucht te dragen en spoedig zou er iets wonderlijks gebeuren. Ik verliet hun huis om 2 uur ’s nachts met vreugde en verwachting in mijn hart……! (Ga naar Overpeinzingen).