MUSINGS OF AN “OLDER” MAN”. Nr.174.

Standard

Nr.173 ended with, “Towards the end of 1988 and into ’89, we started meeting on Monday evenings in a hall in Alma and I led a study on church doctrines and practices, and after the study we would discuss these. It was an exciting time, what would come of this and was this really of the Lord……….?” (See richardandmarina.net).

You may wonder why I almost seem to be obsessed with starting new churches? Not hard to guess, Jesus had said, “I will build my church” and on the day of Pentecost the Holy Spirit came to do just that. And reading on in Acts we see the planting of churches all over the then known world.

What is the importance of the church? 1. It is God’s dwelling place on earth, Eph.2:22. 2. It is God’s home and training ground for the believer, Eph.5:11-16, and 3. It is God’s testimony on earth, 1Tim.3:14,15. Or as Dr. Jay Kesler has put it so well:

  1. The church is the only institution dealing with ultimate issues, such as: death, judgment, relationships, purpose, lasting priorities, meaning in life, identity, heaven and hell.
  2. The church provides perspective that gives dignity to mankind. We live in a day in which man has become a means rather than an end. This creates a desperate sense of inner worthlessness. The church counteracts this insidious message.
  3. The church provides a moral and ethical compass in the midst of relativism. Like a swamp of murky, slimy water, our society has either rethought, resisted or completely rejected absolutes. Not the church! It still stands on the timeless bedrock of Scripture.
  4. The church is the only place to find true community, healing, compassion and love. It is here people care, really care, not because of status or money, but because the Spirit of God is at work, weaving together the lives within the body.
  5. The church (like no other institution) has provided motivation for the most lasting, unselfish, essential, courage’s ministries on earth. Schools, hospitals, halfway houses, orphanages, leprosariums, missions, etc.…………

Stephen Olford, a famous English/American preacher said this: “The gospel is the most powerful means to change society.” And it is the church that has the gospel.

Bill Hybels has said: “The local church is the hope of the world and its future rests primarily in the hands of its leaders.” And also, “Strong, growing fellowships can change the course of history.” And that has happened and still is happening all over the world, praise God. So, don’t you get excited after reading all this? Every Christian ought to be involved in serving in the church in some way.

The work in Alma continued to grow. We held home Bible studies where I taught the adults and Marina the children in a separate room. On Easter Sunday, March 26, 1989, we held our first Sunday service in the gym of the Alma public school, a new church had been started, Jesus must have rejoiced…………………..! (Go to Musings).

 

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.174.

Standard

Nr.173 eindigde met: “Tegen eind 1988 en begin ’89 hielden we samenkomsten in een zaal in Alma en gaf ik studies over gemeentebeginselen en praktijken, en daar werd dan samen over gediscussïeerd. Het was een opwindende tijd, waartoe zou dit leiden en was dit echt van de Heer…………….?” (Zie richardandmarina.net).

U vraagt zich misschien af hoe het kwam dat ik zo bezeten scheen te zijn nieuwe gemeenten te stichten? Niet moeilijk, Jezus had gezegd, “Ik zal mijn gemeente stichten” en met Pinksteren kwam de Heilige Geest om juist dat te doen. En wanneer we verder lezen in Handelingen zien we hoe er overal in de toen bekende wereld gemeenten gesticht werden. Wat is het belang van de gemeente? 1. Het is Gods woonplaats op aarde, Ef.2:22. 2. Het is Gods huis en opleidingsbasis voor de gelovige, Ef.2:19; Ef.4:11-16, en 3. Het is Gods getuigenis op aarde, 1Tim.3:14-15. Of zoals Dr. Jay Kesler het zo duidelijk gezegd heeft:

  1. De gemeente is het enige instituut dat handelt met ultimatieve zaken zoals, dood, oordeel, relaties, doeleinden, blijvende prioriteiten, zin van het leven, identiteit, hemel en hel.
  2. De gemeente voorziet in een perspectief dat waardigheid geeft aan de mensheid. In een tijd waarin de mens gezien wordt als een machine, een nummer, een iets uit het niets gekomen.
  3. De gemeente heeft een moreel en ethisch kompas midden in de betrekkelijkheid. Als een moeras van donker, slijmerige water; zo heeft onze maatschappij absolute waarden weerstaan, ja zelfs totaal verworpen. Maar zo niet de gemeente, zij staat nog steeds op de tijdloze en onveranderde rots der heilige Schrift.
  4. De gemeente is de enigste plaats waar men ware gemeenschap, genezing, medelijden en liefde vindt. Hier geven mensen werkelijk om elkaar en dat niet omwille van positie of geld, maar omdat Gods Geest aan het werk is levens met elkaar in het lichaam te verbinden.
  5. De gemeente heeft zoals geen ander, motivatie gegeven voor de meest blijvende, onzelfzuchtige, essentiële en moedige bedieningen op aarde. Scholen, klinieken, opvangtehuizen, melaatsentehuizen, afkickcentra, gevangenisbezoeken, allerlei missies, enz. enz.

Stephen Olford, een beroemde Engels/Amerikaanse prediker zei: “Het evangelie is het krachtigste middel om de samenleving te veranderen.” En de gemeente is de drager van dat evangelie.

Bill Hybels heeft gezegd: “De plaatselijke gemeente is de hoop van de wereld en haar toekomst ligt in de handen van haar leiders.” En ook, “Sterke, groeiende gemeenschappen kunnen de loop van de geschiedenis veranderen.” En dat is al gebeurd en het neemt nog steeds plaats over de gehele wereld, geloofd zij de Heer. Wordt u niet opgewonden als u dit leest? Iedere christen dient actief te zijn in een plaatselijke gemeente.

Het werk in Alma bleef groeien. We hielden bijbelstudies aan huis, waar ik de volwassenen onderwees en Marina de kinderen in een andere kamer. Op Paaszondag, 26 maart, 1989 hielden we onze eerste zondagsdienst in de sportzaal van de lagere school in Alma, een nieuwe gemeente was opgestart, Jezus moet zich verheugd hebben………………………….! (Go to Overpeinzingen).