MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.145.

Standard

Nr.144 ended with: “Until now the workers had come from outside of Belgium, but now God had something else in mind! Exciting…………..!: (See richardandmarina.net).

Let me re-introduce you to a couple, Martin and Lydie Symons, the first ones in Peer, Limburg to accept the Lord and be born again, see nr.99. They opened their home for Bible studies and I had many wonderful times with them and a number of people, especially youth became Christians in their home. After the Peer assembly had been started Martin became one of the leaders. He had a job in a meteorological office and had quite a flexible schedule, so that he was able to do a lot of studying. Both he and Lydie were (and still are) very active and together with another couple started a drug rehabilitation program which would eventually lead to a ministry called Bethesda, which is still going except that someone else is leading it.

In 1979 I talked to them about going full-time in the Lord’s work, but they were not ready for that yet. We kept praying for this and in 1981 they took the step. Martin quit his job and started working full-time for the Lord, trusting Him to supply their needs, as we missionaries were doing. This was a real step of faith, as one can well imagine, and family and friends had their doubts about this. This was really unheard off, to leave a good job and start doing this “religious work” without a salary?! But the Lord was faithful and provided for them, even though they had some difficult moments. But they are now able to say with the apostle Paul, “Not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am, to be content. I know how to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need.” Phil.4:11-12.

I must say that I have an awful lot of respect for them and I can’t stop thanking the Lord for them and their faithfulness in the ministry. It is a tremendous joy when people come to know the Lord. It is also a joy to see them grow in the Lord and become mature Christians who take on responsibilities, such as teaching Sunday school or Bible studies, becoming youth and camp leaders or church leaders, etc. But then to see some of them answering the call of God and going full-time into His service is an even greater joy. And Martin and Lydie would not be the only Flemish people who would answer God’s call, others would follow, in fact there are now more Flemish workers than outsiders, praise the Lord.

But let’s now go back to East Flanders, and yes, also West Flanders (Flanders Fields) where amazing things were happening……………..! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.145.

Standard

Nr.144 eindigde met: “Tot nu toe waren de werkers allemaal buitenlanders, maar nu had de Heer iets anders in gedachten! Aangrijpend…………….!” (Zie richardandmarina.net).

Sta me toe Martin en Lydie Symons te herintroduceren, de eersten die in Peer de Heer aanvaard hebben en echt wedergeboren zijn geworden, zie nr.99. Zij hebben hun huis opengesteld voor Bijbelstudies en ik heb vele fijne tijden met hen meegemaakt. Een aantal mensen is in hun huis tot geloof gekomen, vooral ook jongeren. Nadat de gemeente Peer was gestart is Martin een van de leiders geworden. Hij werkte voor een meteorologisch instituut en had een heel flexibel werkschema waardoor hij vele uren kon studeren. Beiden, Martin en Lydie waren (en zijn nog) heel actief en samen met nog een echtpaar hebben zij een drugsrehabilitatie programma opgesteld, wat uiteindelijk geleid heeft tot een bediening die nu Bethesda genoemd wordt, maar door iemand anders geleid wordt.

In 1979 sprak ik met hen over de mogelijkheid om voltijds voor de Heer te gaan werken, maar ze waren er nog niet klaar voor. We bleven hiervoor bidden en in 1981 hebben ze de stap genomen. Martin stopte met zijn werk en begon voltijds de Heer te dienen, vertrouwende op Hem om in al hun noden te voorzien zoals wij zendelingen leefden. Dit was een echte geloofsstap, zoals u zich wel zult kunnen voorstellen, en familie en vrienden hadden zo hun twijfels hierover. Dit was gewoon ongehoord, een goede baan te verlaten en “kerk werk’ te gaan doen zonder salaris?! Maar de Heer was getrouw en voorzag in hun noden, ook al hebben ze moeilijke momenten gekend. Maar nu kunnen ze beamen wat de apostel Paulus gezegd heeft, “Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek.” Fil.4:11-12.

Ik moet zeggen dat ik geweldig veel respect heb voor Martin en Lydie en ik kan gewoon niet ophouden met de Heer voor hen en hun trouw in de bediening te danken! Wij ervaren geweldige vreugde wanneer mensen de Heer persoonlijk leren kennen. We ervaren die vreugde ook wanneer deze mensen groeien in hun geloof en volwassen christenen worden die verantwoordelijkheden op zich nemen zoals het geven van zondagschool of Bijbelstudies, het leiden van gemeenten, van jeugd en kampen, enz. En onze vreugde is nog groter wanneer sommigen de roeping van God aanvaarden om Hem voltijds te gaan dienen. En Martin en Lydie werden niet de enige Vlaamse voltijdse werkers, anderen volgden, in feite, er zijn nu meer Vlaamse werkers dan buitenlandse, prijs de Heer!

Maar laten we nu eens teruggaan naar Oost Vlaanderen, en ja, ook naar West Vlaanderen, (Flanders Fields), waar wonderlijke dingen aan het gebeuren waren…………..! (Ga naar Overpeinzingen).