MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.89

Standard

Nr.88 ended with: “The next evening I went back to bring them a Bible as they did not have one. I rang the door bell and the woman appeared at the door with a big smile on her face ……..!” (See richardandmarina.net).

I looked at Mieke (not real name) and asked, “How are you?” “Real good” she answered, “last night after you left my husband and I talked until 2 am and then prayed and accepted Jesus.” “Well, that’s wonderful”, I replied, “and how did things go today?” Oh, very good” she answered, “but you know Richard; at my work do people ever swear.” Then I was the one to smile and said, “Well, isn’t that something, that they just started doing that today?” She looked at me with wide open eyes and began to laugh. I explained to her that they had been doing this all the time, but she had never heard it. Now that the Holy Spirit had come to live within her, her ears had been opened. I told her also that there would be more surprises yet. Sometime later I started a Bible study in their home as they were living in another town. Her sister and husband became interested and attended; they in turn talked to friends who started coming.

I had rented a hall in Beerse and held two evangelistic meetings there, each time showing a Moody science film followed by me preaching. A young man, Jeff (not real name) was there and started coming to the Bible studies at André’s; he brought his girlfriend along and a little later another friend. In the mean time, Mieke’s husband had talked to his brother in Eastern Belgium, in the province called Limburg and I was invited to their home. I will come back to this next time, but as you can see “the ball really started rolling”, it was so exciting to meet these interested and curious people. God was at work! Then a colleague of Mieke talked to her about his wife who was having such a hard time and had come to the point of wanting to commit suicide, in fact, one day while he was at work she left a note for her husband and walked to the canal……………! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.89

Standard

Nr.88 eindigde met: “De volgende avond ging ik terug om hen een Bijbel te brengen, gezien ze er geen hadden. Ik belde aan en de vrouw verscheen aan de deur met een grote glimlach op haar gezicht…..!” (Zie richardandmarina.net).

Ik keek Mieke (niet echte naam) aan en vroeg, “Hoe is het met u?” “Heel goed” antwoordde zij, “gisteravond nadat u vertrokken was hebben mijn man en ik nog zitten praten to 2 uur en hebben toen samen gebeden en Jezus aangenomen.” “Geweldig”, antwoordde ik, “en hoe is het gegaan vandaag?” “O, zeer goed, maar weet ge Richard, bij ons op het werk vloeken ze toch!” Toen was het mijn beurt om te glimlachen en zei, “Wel, dat is toch iets, dat ze daar juist vandaag mee begonnen zijn?” Zij keek mij met grote ogen aan en begon te lachen. Ik legde haar uit dat ze dit altijd al gedaan hadden, maar dat ze het nooit gehoord had. Nu dat de Heilige Geest in haar was komen wonen, waren haar geestelijke oren geopend. Ik vertelde haar ook dat er nog meer verassingen zouden komen. Omdat zij in een andere plaats woonden, begon ik enige tijd later met een Bijbelstudie bij hen thuis. Haar zuster en echtgenoot werden geïnteresseerd en begonnen te komen. Zij op hun beurt spraken met een bevriend echtpaar dat toen ook naar de studie kwam.

Ik had in Beerse een zaal gehuurd en hield er twee evangelisatieavonden. We toonden een Moody Science film, waarna ik predikte. Een jonge man, Jef ( niet echte naam) was aanwezig en begon daarna de Bijbelstudies bij André bij te wonen. Hij bracht zijn vriendin mee en wat later nog een vriend. Ondertussen had de man van Mieke met zijn broer in Oost België, in de provincie Limburg, gesproken en werd ik bij hen thuis uitgenodigd. Ik kom hier de volgende maal op terug, maar je kunt zien dat de “bal echt begon te rollen.” Het was geweldig deze geïnteresseerde en nieuwsgierige mensen te ontmoeten. God was aan het werk! Een collega van Mieke sprak met haar over zijn vrouw die het heel moeilijk had en met gedachten van zelfdoding rondliep. Op een dag, terwijl hij op zijn werk was liep zij, na een briefje voor haar man achtergelaten te hebben, naar het kanaal………! (Ga naar Overpeinzingen).