WONDERBAARLIJKE DINGEN (13)

Standard

De Ster en de Pony.

StarPonyIets meer dan 2000 jaar geleden zagen wijzen in het Oosten een “Ster.” Hoe, weten we niet, maar ze kwamen tot de conclusie dat een Joodse koning was geboren en ze begonnen aan een lange reis naar Jeruzalem om die koning te vinden en te aanbidden. We kennen allemaal het verhaal van het Kindje van Bethlehem. Omdat het zo lang geleden is, menen sommigen dat dit een mythe is, een lief verhaaltje; wij echter, weten wel beter en geloven dat dit echt iets bovennatuurlijks is geweest. Meer dan 100 jaar geleden is er in Burma ook zoiets gebeurd, een beetje zoals die “Ster.” Don Richardson, in zijn mooi boek “Eternity in their hearts,” schrijft dat in Burma, Thailand en delen van Indië en China, een gebied ongeveer zo groot als Texas, een aantal volksgroepen of stammen wonen. De WA stam, bestaat uit zo’n 100,000 mensen die headhunters waren. Zoals sommige andere stammen, hadden ook de WA-mensen een man, Pu Chan die beweerde een profeet te zijn. Op een zekere ochtend riep hij enkele van zijn discipelen samen en zei hen de witte pony te volgen die hij opgezadeld had. Hij vertelde hen dat Siyeh, de “Skygod” (de hemelgod) hem gedurende de nacht gezegd had dat de pony hen naar een blanke man zou leiden die het verloren boek van God had. De WA stam, zoals enkele andere stammen, hadden in hun folklore het verhaal dat een blanke man van het Westen zou komen met het lang verloren boek dat de woorden van de ware God inhield. Tot hun grote verbazing begon de pony te lopen en volgden ze hem. Het leidde hen meer dan 300 km, in vogelvlucht, over kronkelende paadjes door bergachtig gebied totdat ze aankwamen in de stad Kentung in Noordoost Burma. De pony stopte op het terrein van een zendingsstation naast een waterput die men nog aan het uitgraven was. De mannen keken rond maar zagen niemand. Ze hoorden een geluid en keken in de put, waar een wit gezicht met een baard en een grote glimlach hen aankeek en vroeg waarmee hij hen kon helpen. Nadat hij uit de put geklommen was, vroegen ze hem of hij het boek van God gebracht had. We kunnen wel raden wat zijn antwoord was. Omdat ik dit kort moet houden, laat me u vertellen dat niet lang daarna duizenden WA-mensen christen werden en er enige tijd later zo’n 10,000 gedoopt werden, geloofd zij de Heer. Maar zeg mij nu eens, hoe wist de pony waar hij moest gaan en zijn? Dit is ABSOLUUT GEWELDIG. Is er een God of niet? Ik geloof dat de Heer een engel gezonden had om de pony te leiden, er is gewoon geen andere verklaring. De naam van de zendeling was William Marcel Young, die in 1892 vanuit Nebraska naar Burma vertrok. Zijn zoon, Vincent Young, werd ook zendeling daar en ging later wonen in Mentone, Californie. Don Richardson bezocht hem daar en Vincent toonde hem een foto van de witte pony. Wat een opmerkelijke gebeurtenis. God gebruikte een ster 2,000 jaar geleden en een pony iets meer dan 100 jaar geleden. En zulke dingen gebeuren nog steeds overal ter wereld, waarvan wij niet weten. God werkt nog steeds op vele plaatsen en in vele harten. Wat mij dwarszit, waarom moesten die stammen 2,000 jaar wachten voordat zij het Woord van God en de blijde boodschap hoorden? En waarom zijn er NU nog zovelen die die boodschap nog steeds niet gehoord hebben? Wat doen wij daaraan? Stel uzelf die vraag eens. http://www.humancomp.org/wadict/young_family.html

AMAZING THINGS (13)

Standard

The Star and the Pony.

StarPony

More than 2000 years ago, some magi in the east saw a “star”. Somehow, they determined that this “star” was a sign of the birth of a Jewish king, and they set out and traveled to Jerusalem to find and worship this new king. We all know the story of the Babe of Bethlehem. Some people believe that because it happened so long ago, it must be just a myth, a cute story, however many of us know better and believe that this was something supernatural. A little over 100 years ago something similar happened in Burma, in a sense much like the “star” story. Don Richardson, in his wonderful book, “Eternity in their hearts” writes that in Burma, Thailand and parts of India and China, an area of about the size of Texas, there are a number of Asian people groups, or tribes, the Karen, Naga, Mizo, Kachi, Lahu and Kui. The Wa tribe, about 100,000 people, were head hunters. Like some other tribes, the WA people also had a man, Pu Chan, who called himself a prophet of the “Skygod.” One morning he called several of his disciples and told them to follow the white pony that he had saddled. He said that Siyeh, the “Skygod” had told him during the night that the pony would lead them to the white man with the lost book. The WA people, like some other tribes had in their folklore, that a white man would come from the west with the long-lost book, which would have the words of the true God. To their great amazement, the pony started going and they followed it. About 200 miles, as the crow flies, the pony led them through mountainous trails and ended up in the city of Kentung, in North East Burma. It walked onto the yard of a mission station and stopped beside a well. The men looked around but did not see anyone. They heard sounds and looked in the well that was still being dug. A white face with a beard and a big smile looked at them and asked, “May I help you?” The messengers asked whether he had brought the book of God. To keep this brief, thousands of WA people became Christians and some time later, 10,000 were baptized, praise God. Now, tell me, how did the pony know where to go? This is ABSOLUTELY AMAZING. Is there a God or isn’t there? I believe God had sent an angel to lead the pony, there is no other explanation. The name of the missionary was William Marcel Young, who had left Nebraska in 1892 for Burma. His son Vincent also became a missionary there. Don Richardson writes that some years ago he visited Vincent in Mentone, California, who showed him a photograph of the white pony. What a remarkable story. God used a Star 2,000 years ago and a pony a little over 100 years ago. Much more is happening all over the world, things we don’t know about. God is at work in many places and in many hearts. The thing that bothers me is, why did these WA people have to wait 2,000 years to receive God’s word of salvation and why are so many still waiting today? What are we doing about that, ask yourself that question? http://www.humancomp.org/wadict/young_family.html

THE RESURRECTION OF JESUS CHRIST.

Standard

I challenge you to watch this. The resurrection of Jesus is the cornerstone of the Christian faith. If He did not rise, forget about Christianity and throw away your faith. Challenge your unbelieving family members, your friends, your colleagues, and your neighbors to watch this.

MARINA WRITING.

Standard

Dear everyone, here is a brief message from MARINA. “A big thank you to all of you who sent me such lovely birthday greetings. It was a real surprise to get so many messages on Facebook, emails, cards and phone calls. I would love to write to each of you but that is not possible, as I have not been well lately. May the dear Lord bless each one of you and keep you in His care. Much love from me, Marina.”

HAPPY BIRTHDAY.

Standard

WOW. Today, 82 years ago, a brave farmer in Saskatchewan took his very brave and very pregnant wife on a horse-drawn sleigh for almost 25 km to a small hospital in Herbert, where a beautiful little girl was born. They named her Marina. I was the lucky man to have her become my wife and I have asked her whether she remembers this sleigh ride, but she doesn’t, strange because she made the trip.  So, my dear honey, a very HAPPY BIRTHDAY to you and may the Lord really bless you today and all the days yet to come. (P.S. He has blessed you already by giving you such a wonderful and very humble husband.) 😊

CHANGE OF SURGERY DATE.

Standard

I have just been informed by the hospital in London, On. that my hip surgery has been moved over from Feb.26 to March 26, due to too many emergencies. Your continued prayers are appreciated and we continue to rejoice in the Lord.

MUSINGS OF AN OLDER MAN.

Standard

AMAZING THINGS. (12)

DE BIJBEL EN HYGIËNE. (3)

“Was uw handen, dokter.” Dit is niets nieuws en geldt voor ons allen. In ieder ziekenhuis en ook in sommige andere openbare gebouwen zijn er hand desinfecterende apparaten geplaatst, zodat we onze handen kunnen desinfecteren. Ik herinner me nog hoe de dokter die mijn vrouw ging bijstaan met de bevalling van onze tweede dochter, binnenkwam en zijn handen waste boven een wastafel met een waterleiding die uit de muur stak zonder kraan er aan. Hij zette zijn voet op een pedaal en het water stroomde uit de leiding. Met andere woorden, hij waste niet alleen zijn handen maar deed dat ook nog met stromend water. Nu, kijk eens naar wat Mozes 3500 jaar geleden geschreven heeft: “Wanneer de man van zijn kwaal genezen is, moet hij zeven dagen wachten voor hij gereinigd kan worden. Dan moet hij zijn kleren en zijn lichaam met bronwater (levend of stromend water) wassen en is hij weer rein.” Lev.15:13. Met andere woorden, hij moest zich niet alleen wassen, maar ook nog in bronwater, (stromend of levend water). WONDERBAARLIJK.
Misschien hebt u gehoord van Dr. Ignaz Semmelweis, (1818-65), een Hongaarse arts wiens werk aantoonde dat het wassen van handen het aantal vrouwen dat sterft na de bevalling drastisch kan verminderen. Zijn werk vond plaats in de 1840’s, terwijl hij Directeur was van de kraamkliniek van het Weense Generale Ziekenhuis. Beschreven als de “Verlosser van moeders”, Semmelweis ontdekte dat de incidentie van puerperale koorts (ook bekend als “kinderbedekoorts”) drastisch kon worden verminderd door handdesinfectie in obstetrische klinieken. Puerperale koorts kwam veel voor in ziekenhuizen in het midden van de 19e eeuw en was vaak dodelijk. Natuurlijk weten we nu waarom het zo belangrijk is de handen te wassen. We hebben waarschijnlijk allemaal wel eens op TV gezien hoe dokters hun handen wassen voordat ze de operatiekamer binnengaan. In het Bijbelboek Leviticus worden de woorden wassen, waste en gewassen 44 maal vernoemd. Interessant, niet waar? Karl Sudhoff, professor in de medische geschiedenis, schrijft over zijn diepe bewondering voor de praktische wetten in de Bijbel: “Het 13de en 14de hoofdstuk van Leviticus zijn gewichtige officiële documenten die het verdienen om in letters van glanzend goud geschreven te worden, omdat ze de kiem vormen van de modern profylaxe (bescherming) tegen besmettelijke ziekten.” (K. Sudhoff: Essays in the History of Medicine, Medical Life Press, New York, 1926, blz. 146.) Wie zegt dat de Bijbel een ouderwets en verouderd boek is? Het is zeer “up to date” en openbaart ons dingen die wij nog maar de laatste paar honderd jaar ontdekt hebben. ABSOLUUT WONDERBAARLIJK. Geloofd zij de Heer.

washinghands

 

 

 

 

 

 

 

OVERPEINZINGEN VAN EEN OUDERE MAN.

Standard

WONDERBAARLIJKE DINGEN. (12)

THE BIBLE AND HYGIENE. (3)

“Wash your hands, doctor.” This is nothing new and applies to all of us. In every hospital and some other public buildings, there are hand sanitizers installed, where we can disinfect our hands. I remember seeing the doctor do that before he went into the delivery room to help my wife have her second baby. I can still picture him standing in front of a sink with a water pipe coming out of the wall, no tap on it, but a pedal on the floor on which he stepped, and the water began running. In other words, he not only washed his hands but also did this in “running water.” Now look at this, Moses wrote 3500 years ago, “And when he who has a discharge is cleansed of his discharge, then he shall count for himself seven days for his cleansing, wash his clothes, and bathe his body in running water; then he shall be clean.” Leviticus 15:13. He not only had to wash but also do that in “running” (fresh) water, AMAZING.
You may have heard of Dr. Ignaz Semmelweis, (1818-65), a Hungarian physician whose work demonstrated that hand-washing could drastically reduce the number of women dying after childbirth. This work took place in the 1840s, while he was Director of the maternity clinic at the Vienna General Hospital in Austria. Described as the” Saviour of mothers”, Semmelweis discovered that the incidence of puerperal fever (also known as “child-bed fever”) could be drastically cut using hand disinfection in obstetrical clinics. Puerperal fever was common in mid-19th-century hospitals and often fatal. Of course, now we know why it is so important to wash one’s hands. All of us have probably seen on TV how doctors wash their hands before going into the operation room. In the Bible book Leviticus, the words wash, washed and washing occur 44 times. Interesting. Karl Sudhoff, professor of medical history, writes about his deep appreciation for the practical laws in the Bible: “Chapters 13 and 14 of Leviticus are weighty official documents that deserve to be written in letters of gold, as they form the germ of the modern prophylaxis (protection) against contagious diseases.” (K. Sudhoff, Essays in the History of Medicine, Medical Life Press, New York, 1926, page 146.) Who says, the Bible is an old-fashioned book, it is very up to date and reveals things that we have only discovered the last couple of hundred years. ABSOLUTELY AMAZING. Praise God.

washinghands

 

 

 

 

 

 

 

For my praying friends.

Standard

For my praying friends. I saw a cardiologist in London yesterday, Friday, and he gave me the green light for my hip surgery. I was afraid that my aorta aneurysm might be too dangerously large, but he assured me that there is no problem and I am safe. The surgery on my hip, the third one, is scheduled for Tuesday, Feb.26, my wife’s birthday. So, she will have a party here at home and I will have my “party” in the operating room in the hospital, how nice!  Please pray that the specialist shall be able to fix the hip now once for all. Thank you.